Sri Govardhana Vasa Prarthana Dasakam Lyrics in English – Bhakti Bharat Ki

Sri Govardhana Vasa Prarthana Dasakam – written by Srila Raghunatha Das Goswami.

This Post cover below mentioned content hide

Sri Govardhana Vasa Prarthana Dasakam

nija-pati-bhuja-dandac-chatra-bhavam prapadya
pratihata-mada-dhrstoddanda-devendra-garva
atula-prthula-saila-sreni-bhupa priyam me
nija-nikata-nivasam dehi govardhana tvam

Credit the Video: Malini Taneja YouTube Channel

pramada-madana-lilah kandare kandare te
racayati nava-yunor dvandvam asminn amandam
iti kila kalanartham lagnakas tad-dvayor me
nija-nikata-nivasam dehi govardhana tvam

anupama-mani-vedi-ratna-simhasanorvi-
ruha-jhara-dara-sanu-droni-sanghesu rangaih
saha bala-sakhibhih sankhelayan sva-priyam me
nija-nikata-nivasam dehi govardhana tvam

rasa-nidhi-nava-yunoh saksinim dana-keler
dyuti-parimala-viddham syama-vedim prakasya
rasika-vara-kulanam modam asphalayan me
nija-nikata-nivasam dehi govardhana tvam

Credit the Video: Hare Krsna TV YouTube Channel

hari-dayitam apurvam radhika-kundam atma-
priya-sakham iha kanthe narmanalingya guptah
nava-yuva-yuga-khelas tatra pasyan raho me
nija-nikata-nivasam dehi govardhana tvam

sthala-jala-tala-saspair bhuruha-chayaya ca
pratipadam anukalam hanta samvardhayan gah
tri-jagati nija-gotram sarthakam khyapayan me
nija-nikata-nivasam dehi govardhana tvam

surapati-krta-dirgha-drohato gostha-raksam
tava nava-grha-rupasyantare kurvataiva
agha-baka-ripunoccair datta-mana drutam me
nija-nikata-nivasam dehi govardhana tvam

giri-nrpa-hari-dasa-sreni-varyeti-nama-
mrtam idam uditam sri-radhika-vaktra-candrat
vraja-nava-tilakatve klpta-vedaih sphutam me
nija-nikata-nivasam dehi govardhana tvam

Sri Govardhana Vasa Prarthana Dasakam

Credit Image: SoundCloud

nija-jana-yuta-radha-krsna-maitri-rasakta-
vraja-nara-pasu-paksi-vrata-saukhyaika-datah
aganita-karunatvan mam uri-krtya tantam
nija-nikata-nivasam dehi govardhana tvam

nirupadhi-karunena sri-sacinandanena
tvayi kapati-satho ‘pi tvat-priyenarpito ‘smi
iti khalu mama yogyayogyatam mam agrhnan
nija-nikata-nivasam dehi govardhana tvam

rasada-dasakam asya srila-govardhanasya
ksitidhara-kula-bhartur yah prayatnad adhite
sa sapadi sukhade ‘smin vasam asadya saksac
chubada-yugala-seva-ratnam apnoti turnam

*** *** ***

Sri Govardhana Vasa Prarthana Dasakam

Credit Image: Vaishnav Songs – ISKCON Desire Tree

 

Leave a Comment

error: Content BhaktiBharatKi Copy is protected !!