28.1 C
Bhubaneswar
July 16, 2024
Stotram

Sri Ranganatha Stotram Lyrics in English – Bhakti Bharat Ki

Sri Ranganatha Stotram – was composed by Adi Shankaracharya. Srirangam is the most important temple in Sri Vaisnavism in Tiruchirapalli. The Deity here is Lord Ranganatha reclining on Ananta Sesha. When Vibhishana visited Ayodhya he requested Ramachandra to give him the Deity so that he could worship Him at his capital in Lanka.

Sri Ranganatha Stotram

Sri Ranganatha Stotram in English

Mangala

Saptha prakara madhye sarasijamuklothbhasamane vimane,
Kaveri Madhya dese phanipathi sayane, sesha paryanga bhage,
Nidhramudhrabhiramam katinikatasira parswavinyastha hastham,
Padmadhathree karabhyam parichithacharanam rangarajam Bhajeham.
[ This Mangala sloka is written by a Sri Parashara Bhatta, a great Vaishnavite Saint ]

Vimana

Kasthuri kalith oordhwa pundra thilakam, karnantha lolekshanam,
Mugdha smera manohara daradalam, mukthaa kiretojjwalam,
Pasyan manasa pasyatho hararucha, paryaya pangeruham,
Sri Rangadhipathe kadanuvadanam, seveya bhooyamyaham.

Kadaham kaveri thata parisare ranga nagare,
Sayanam bhogeendre sathamakamani syamala ruchim,
Upaaseena krosan Madhu Soodana, Narayana , hare,
Murare, Govindethya manasim apekshyami, divasan.

Kadaham Kaveri vimala salile veethakalupo,
Bhaveyam thath theere sramamushi vaseyam sanavane,
Kadha vaa punyam mahathi puline mangalagunam,
Bhajeyam rangesam kamalanayanam sesha sayanam.

Poogi kanda dwaysa sarama snighdha neeropakandam,
Aavirmodhasthimitha sakunaa noodhitha brahma gosham,
Marge marge pathikanivahairucha maanapavarga,
Pasyeyam thaam punarapi pureem srimathim rangadamna.

Na jathu peethamrutha moorchithanaam,
Naakaukasam nanda vana vaathikaasu,
Rangeswara thwat pura maasrithaanam,
Rathya suna manya thamo bhaveyam.

Asannikrushtasya nikrushta jantho,
Mithyapavaadena karoshi saanthim,
Thatho nikrushte mayi sannikashte kaam,
Nishkruthim rangapathe karoshi.

Sri Rangam , kari shailam , anchana girim, Tharkshyardhri simhachalai,
Sri koormam purushothamam cha Bhadari narayanam naimisam,
Srimath dhwaravathi, Prayaga Mathura ayodhya gaya pushkaram,
Salagrama girim nishevya ramathe ramanujam muni.

***

Sri Ranganatha Stotram

Mangala

Saptha prakara madhye sarasijamuklothbhasamane vimane,
Kaveri Madhya dese phanipathi sayane, sesha paryanga bhage,
Nidhramudhrabhiramam katinikatasira parswavinyastha hastham,
Padmadhathree karabhyam parichithacharanam rangarajam Bhajeham.
[ This Mangala sloka is written by a Sri Parashara Bhatta, a great Vaishnavite Saint ]

Vimana

Aanandarupe nijabodha rupe,
Brahma swaroope sruthi moorthi rupe,
Sasanka rupe ramaneeya rupe,
Sri ranga rupe ramatham mano mey.

Kaveri theree karuna vilole,
Mandhara moole drutha charu khele,
Daithyanha kale akhila loka leele,
Sri Ranga leele ramatham mano mey.

Lakshmi nivase jagatham nivase,
Hrud padma vase ravi bimbha vase,
Krupa nivase Guna brunda vase,
Sri Ranga vase ramatham mano mey.

Brahmadi vandye Jagadeka vandhye,
Mukunda vandhye, sura natha vandhye,
Vyasadhi vandhye, Sanakadhi vandhye,
Sri ranga vandhye ramatham mano mey.

Brahmadhi raje, garudadhi raje,
Vaikunta raje sura raja raje,
Trilokya raje, akhila loka raje,
Sri Ranga raje ramatham mano mey.

Amogha mudhre Paripoorna nidhre,
Sri Yoga nidhre, sasamudhra nidhre,
Srithaika bhadre, jagathaika nidhre,
Sri ranga bhadre ramatham mano mey.

Sa chithra sayi, bhujagendra sayi,
Nandanga sayi, kamalanka sayi,
Ksheerabdhi sayi, vata pathra sayi,
Sri Ranga sayi, ramatham mano mey.

Idham hi rangam thyajathamihangam,
Punarnachangam yadhi changamethi,
Panou rathangam charanembhu gangam,
Yane vihangam sayane bhujangam.

Ranganathashtakam punyam prathruthaya ya padeth,
Sarvaan kamanavapnothirangi sayujyamapnuyath.

Related posts

Govind Damodar Stotram | गोविन्द दामोदर स्तोत्र

bbkbbsr24

Mahishasura Mardini Stotram | Aigiri Nandini | अयि गिरिनन्दिनि | महिषासुरमर्दिनि स्तोत्रम्

bbkbbsr24

Rin Mochan Mangal Stotra | कर्ज मुक्ति के लिए पढ़े मंगलकारी ऋण मोचन मंगल स्तोत्र

bbkbbsr24