31.1 C
Bhubaneswar
May 28, 2024
Stotram

Ganga Stotram Lyrics in English – Bhakti Bharat Ki

Shri Ganga Stotram was written by Adi Guru Shankaracharya. If you pray or chant Ganga Stotra devotionally then automatically all kinds of diseases, sorrows, sins, and heat get destroyed and you become happy in all respects.

Ganga Stotram Lyrics in English

॥ Ganga Stotram ॥

Devi Suraeshvari Bhagavathi Gangae Thribhuvana Thaarini Tharala Tarange ।
Shankara Mauli Vihaarini Vimalae Mama Mathi Rasthaam Thava Padha Kamalae ॥ 1 ॥

Bhagirathi Sukha Dhayini Matha Sthava Jala Mahimaa Nigamae Khyathah ।
Naham Janae Thava Mahimanam Paahi Krupamayi Mama Jnyaanam ॥ 2 ॥

Hari Padha Padhya Tharangini Gangae Hima Vidhu Mukthaa Dhavala Tarange ।
Dhoree-Kuru Mama Dhushkruthi-Bharam Kuru Krupaya Bhava Sagara Param ॥ 3 ॥

Thava Jala Mamalam Yaena Nipetham Parama-Padham Khalu Thena Gruhetham ।
Matha-Gangae Thvayi Yoa Bhakthah Kila Tham Dhrashtum Na Yamah Shakthah ॥ 4 ॥

Pathithao-Dhdharini Jahnavi Gange Khanditha Giri Vara Manitha Bhange ।
Bheshma-Janani Hae Muni Vara Kanyae Pathitha Nivarini Thri-Bhuvana Dhanye ॥ 5 ॥

Kalpa-Latha Miva Phala-Dham Loake Pranamathi Yasthvaam Na Pathathi Shoake ।
Paravara Vihaarini Gangae Vimukha Yuvathi Krutha Tharala-Pangae ॥ 6 ॥

Thava Chaen-Mathah Srothah-Snathah Punarapi Jatarae Soaapi Na Jathah ।
Naraka Nivaarini Jahnavi Gangae Kalusha Vinashini Mahimaoth-Thungae ॥ 7 ॥

Punara Sadhangae Punya Tharangae Jaya Jaya Jaahnavi Karuna-Pange ।
Indhra Mukuta Mani Rajitha Charanae Sukha-De Shubha-De Bhruthya-Sharanye ॥ 8 ॥

Rogam Shoakam Tapam Papam Hara Me Bhagavathi Kumathi-Kalapam ।
Thri-Bhuvana-Sarae Vasudha-Harae Thvam-Asi Gathir-Mama Khalu Sansare ॥ 9 ॥

Alakanandhae Parama-Nande Kuru Karunaamayi Kaathara-Vandhyae ।
Thava Thata-Nikatae Yasya Nivasah Khalu Vaikuntae Thasya Nivasah ॥ 10 ॥

Varamiha Nire Kamothi Meenah Kim Vaa Thira Sharatah Kshinah ।
Athava Shvapachoa Malinoa Dhenas-Thava Na Hi Dhorae Nrupathi-Kulenah ॥ 11 ॥

Bho Bhuvaneshvari Punyae Dhanyae Dhaevi Dhravamayi Muni Vara Kanye ।
Ganga-Sthavam-Imam-Amalam Nithyam Patathi Naroa Yah Sa Jayathi Sathyam ॥ 12 ॥

Yeshaam Hrudhayae Ganga-Bhakthis-Thaeshaam Bhavathi Sadhaa Sukha Mukthih ।
Madhura Kaantha Pajjhatikabhih Parama-Anandha Kalitha Lalithabhih ॥ 13 ॥

Ganga Sthothram-Idham Bhava-Saram Vanjchitha Phaladham Vimalam Saram ।
Shangkara Saevaka Shangkar Rachitham Patathi Sukhee Sthava Ithi Cha Samapthah ॥ 14 ॥

***

Credit the Video: Madhvi Madhukar YouTube Channel

श्री गंगा स्तोत्रम् – गंगा स्तोत्र की रचना आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। यदि आप इस स्तोत्र की भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं तो सभी प्रकार के रोग, दुख, पाप, ताप नष्ट हो जाते हैं और वह सभी प्रकार से सुखी हो जाता है।

Ganga Stotram Lyrics in Hindi

श्री गंगा स्तोत्रम् हिंदी में

देवि सुरेश्वरि भगवति गंगे त्रिभुवनतारिणि तरल तरंगे ।
शंकर मौलिविहारिणि विमले मम मति रास्तां तव पद कमले ॥ १ ॥

भागीरथिसुखदायिनि मातस्तव जलमहिमा निगमे ख्यातः ।
नाहं जाने तव महिमानं पाहि कृपामयि मामज्ञानम् ॥ २ ॥

हरिपदपाद्यतरंगिणि गंगे हिमविधुमुक्ताधवलतरंगे ।
दूरीकुरु मम दुष्कृतिभारं कुरु कृपया भवसागरपारम् ॥ ३ ॥

तव जलममलं येन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतम् ।
मातर्गंगे त्वयि यो भक्तः किल तं द्रष्टुं न यमः शक्तः ॥ ४ ॥

पतितोद्धारिणि जाह्नवि गंगे खंडित गिरिवरमंडित भंगे ।
भीष्मजननि हे मुनिवरकन्ये पतितनिवारिणि त्रिभुवन धन्ये ॥ ५ ॥

कल्पलतामिव फलदां लोके प्रणमति यस्त्वां न पतति शोके ।
पारावारविहारिणि गंगे विमुखयुवति कृततरलापांगे ॥ ६ ॥

तव चेन्मातः स्रोतः स्नातः पुनरपि जठरे सोपि न जातः ।
नरकनिवारिणि जाह्नवि गंगे कलुषविनाशिनि महिमोत्तुंगे ॥ ७ ॥

पुनरसदंगे पुण्यतरंगे जय जय जाह्नवि करुणापांगे ।
इंद्रमुकुटमणिराजितचरणे सुखदे शुभदे भृत्यशरण्ये ॥ ८ ॥

रोगं शोकं तापं पापं हर मे भगवति कुमतिकलापम् ।
त्रिभुवनसारे वसुधाहारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे ॥ ९ ॥

अलकानंदे परमानंदे कुरु करुणामयि कातरवंद्ये ।
तव तटनिकटे यस्य निवासः खलु वैकुंठे तस्य निवासः ॥ १० ॥

वरमिह नीरे कमठो मीनः किं वा तीरे शरटः क्षीणः ।
अथवाश्वपचो मलिनो दीनस्तव न हि दूरे नृपतिकुलीनः ॥ ११ ॥

भो भुवनेश्वरि पुण्ये धन्ये देवि द्रवमयि मुनिवरकन्ये ।
गंगास्तवमिमममलं नित्यं पठति नरो यः स जयति सत्यम् ॥ १२ ॥

येषां हृदये गंगा भक्तिस्तेषां भवति सदा सुखमुक्तिः ।
मधुराकंता पंझटिकाभिः परमानंदकलितललिताभिः ॥ १३ ॥

गंगास्तोत्रमिदं भवसारं वांछितफलदं विमलं सारम् ।
शंकरसेवक शंकर रचितं पठति सुखीः त्व ॥ १४ ॥

॥ इति श्रीमच्छनकराचार्य विरचितं गङ्गास्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

***

Related posts

श्री गणेश का लोकप्रिय संकटनाशन स्तोत्र | Shri Ganesh Sankat Nashan Stotra

bbkbbsr24

माँ कमला स्तोत्र | Maa Kamala Stotram Lyrics in English – Bhakti Bharat Ki

bbkbbsr24

Jai Ram Rama Ramanam Samanam | जय राम रमा रमनं समनं

bbkbbsr24