41.3 C
Bhubaneswar
April 19, 2024
Shatanamavali

Shri Annapurna Ashtottara Shatanamavali

Credit the Video: Trishakti Spiritual YouTube Channel

Shri Annapurna Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Annapurnastottara Satanamavali 

Annapurna Ashtottara Shatanamavali 

॥ Sri Ganesaya Namah ॥

Om Annapurnayai Namah
Om Sivayai Namah
Om Devyai Namah
Om Bhimayai Namah
Om Pustyai Namah
Om Sarasvatyai Namah
Om Sarvajnayai Namah
Om Parvatyai Namah
Om Durgayai Namah
Om Sarvanyai Namah ॥ 10 ॥

Om Sivavallabhayai Namah
Om Vedavedyayai Namah
Om Mahavidyayai Namah
Om Vidyadatrai Namah
Om Visaradayai Namah
Om Kumaryai Namah
Om Tripurayai Namah
Om Balayai Namah
Om Laksmyai Namah
Om Sriyai Namah ॥ 20 ॥

Om Bhayaharinai Namah
Om Bhavanyai Namah
Om Visnujananyai Namah
Om Brahmadijananyai Namah
Om Ganesajananyai Namah
Om Saktyai Namah
Om Kumarajananyai Namah
Om Subhayai Namah
Om Bhogapradayai Namah
Om Bhagavatyai Namah ॥ 30 ॥

Om Bhaktabhistapradayinyai Namah
Om Bhavarogaharayai Namah
Om Bhavyayai Namah
Om Subhrayai Namah
Om Paramamaṅgalayai Namah
Om Bhavanyai Namah
Om Cancalayai Namah
Om Gauryai Namah
Om Carucandrakaladharayai Namah
Om Visalaksyai Namah ॥ 40 ॥

Om Visvamatre Namah
Om Visvavandyayai Namah
Om Vilasinyai Namah
Om Aryayai Namah
Om Kalyananilayayai Namah
Om Rudranyai Namah
Om Kamalasanayai Namah
Om Subhapradayai Namah
Om Subhavartayai Namah
Om Vrttapinapayodharayai Namah ॥ 50 ॥

Om Ambayai Namah
Om Samharamathanyai Namah
Om Mrdanyai Namah
Om Sarvamaṅgalayai Namah
Om Visnusamsevitayai Namah
Om Siddhayai Namah
Om Brahmanyai Namah
Om Surasevitayai Namah
Om Paramanandadayai Namah
Om Santyai Namah ॥ 60 ॥

Om Paramanandarupinyai Namah
Om Paramanandajananyai Namah
Om Parayai Namah
Om Anandapradayinyai Namah
Om Paropakaraniratayai Namah
Om Paramayai Namah
Om Bhaktavatsalayai Namah
Om Purnacandrabhavadanayai Namah
Om Purnacandranibhamsukayai Namah
Om Subhalaksanasampannayai Namah ॥ 70 ॥

Om Subhanandagunarnavayai Namah
Om Subhasaubhagyanilayayai Namah
Om Subhadayai Namah
Om Ratipriyayai Namah
Om Candikayai Namah
Om Candamathanyai Namah
Om Candadarpanivarinyai Namah
Om Martandanayanayai Namah
Om Sadhvyai Namah
Om Candragninayanayai Namah ॥ 80 ॥

Om Satyai Namah
Om Pundarikaharayai Namah
Om Purnayai Namah
Om Punyadayai Namah
Om Punyarupinyai Namah
Om Mayatitayai Namah
Om Sresthamayayai Namah
Om Sresthadharmayai Namah
Om Atmavanditayai Namah
Om Asrstyai Namah ॥ 90 ॥

Om Saṅgarahitayai Namah
Om Srstihetave Namah
Om Kapardinyai Namah
Om Vrsarudhayai Namah
Om Sulahastayai Namah
Om Sthitisamharakarinyai Namah
Om Mandasmitayai Namah
Om Skandamatre Namah
Om Suddhacittayai Namah
Om Munistutayai Namah ॥ 100 ॥

Om Mahabhagavatyai Namah
Om Daksayai Namah
Om Daksadhvaravinasinyai Namah
Om Sarvarthadatryai Namah
Om Savitryai Namah
Om Sadasivakutumbinyai Namah
Om Nityasundarasarvaṅgyai Namah
Om Saccidanandalaksanayai Namah ॥ 108 ॥

॥ Sri Annapurnastottara Satanamavalih Sampurnam ॥

॥ श्री अन्नपूर्णाष्टोत्तर शतनामावली ॥

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

ॐ अन्नपूर्णायै नमः
ॐ शिवायै नमः
ॐ देव्यै नमः
ॐ भीमायै नमः
ॐ पुष्ट्यै नमः
ॐ सरस्वत्यै नमः
ॐ सर्वज्ञायै नमः
ॐ पार्वत्यै नमः
ॐ दुर्गायै नमः
ॐ शर्वाण्यै नमः ॥ १० ॥

ॐ शिववल्लभायै नमः
ॐ वेदवेद्यायै नमः
ॐ महाविद्यायै नमः
ॐ विद्यादात्रै नमः
ॐ विशारदायै नमः
ॐ कुमार्यै नमः
ॐ त्रिपुरायै नमः
ॐ बालायै नमः
ॐ लक्ष्म्यै नमः
ॐ श्रियै नमः ॥ २० ॥

ॐ भयहारिणै नमः
ॐ भवान्यै नमः
ॐ विष्णुजनन्यै नमः
ॐ ब्रह्मादिजनन्यै नमः
ॐ गणेशजनन्यै नमः
ॐ शक्त्यै नमः
ॐ कुमारजनन्यै नमः
ॐ शुभायै नमः
ॐ भोगप्रदायै नमः
ॐ भगवत्यै नमः ॥ ३० ॥

ॐ भक्ताभीष्टप्रदायिन्यै नमः
ॐ भवरोगहरायै नमः
ॐ भव्यायै नमः
ॐ शुभ्रायै नमः
ॐ परममङ्गलायै नमः
ॐ भवान्यै नमः
ॐ चञ्चलायै नमः
ॐ गौर्यै नमः
ॐ चारुचन्द्रकलाधरायै नमः
ॐ विशालाक्ष्यै नमः ॥ ४० ॥

ॐ विश्वमात्रे नमः
ॐ विश्ववन्द्यायै नमः
ॐ विलासिन्यै नमः
ॐ आर्यायै नमः
ॐ कल्याणनिलायायै नमः
ॐ रुद्राण्यै नमः
ॐ कमलासनायै नमः
ॐ शुभप्रदायै नमः
ॐ शुभावर्तायै नमः
ॐ वृत्तपीनपयोधरायै नमः ॥ ५० ॥

ॐ अम्बायै नमः
ॐ संहारमथन्यै नमः
ॐ मृडान्यै नमः
ॐ सर्वमङ्गलायै नमः
ॐ विष्णुसंसेवितायै नमः
ॐ सिद्धायै नमः
ॐ ब्रह्माण्यै नमः
ॐ सुरसेवितायै नमः
ॐ परमानन्ददायै नमः
ॐ शान्त्यै नमः ॥ ६० ॥

ॐ परमानन्दरूपिण्यै नमः
ॐ परमानन्दजनन्यै नमः
ॐ परायै नमः
ॐ आनन्दप्रदायिन्यै नमः
ॐ परोपकारनिरतायै नमः
ॐ परमायै नमः
ॐ भक्तवत्सलायै नमः
ॐ पूर्णचन्द्राभवदनायै नमः
ॐ पूर्णचन्द्रनिभांशुकायै नमः
ॐ शुभलक्षणसम्पन्नायै नमः ॥ ७० ॥

ॐ शुभानन्दगुणार्णवायै नमः
ॐ शुभसौभाग्यनिलयायै नमः
ॐ शुभदायै नमः
ॐ रतिप्रियायै नमः
ॐ चण्डिकायै नमः
ॐ चण्डमथन्यै नमः
ॐ चण्डदर्पनिवारिण्यै नमः
ॐ मार्ताण्डनयनायै नमः
ॐ साध्व्यै नमः
ॐ चन्द्राग्निनयनायै नमः ॥ ८० ॥

ॐ सत्यै नमः
ॐ पुण्डरीकहरायै नमः
ॐ पूर्णायै नमः
ॐ पुण्यदायै नमः
ॐ पुण्यरूपिण्यै नमः
ॐ मायातीतायै नमः
ॐ श्रेष्ठमायायै नमः
ॐ श्रेष्ठधर्मायै नमः
ॐ आत्मवन्दितायै नमः
ॐ असृष्ट्यै नमः ॥ ९० ॥

ॐ सङ्गरहितायै नमः
ॐ सृष्टिहेतवे नमः
ॐ कपर्दिन्यै नमः
ॐ वृषारूढायै नमः
ॐ शूलहस्तायै नमः
ॐ स्थितिसंहारकारिण्यै नमः
ॐ मन्दस्मितायै नमः
ॐ स्कन्दमात्रे नमः
ॐ शुद्धचित्तायै नमः
ॐ मुनिस्तुतायै नमः ॥ १०० ॥

ॐ महाभगवत्यै नमः
ॐ दक्षायै नमः
ॐ दक्षाध्वरविनाशिन्यै नमः
ॐ सर्वार्थदात्र्यै नमः
ॐ सावित्र्यै नमः
ॐ सदाशिवकुटुम्बिन्यै नमः
ॐ नित्यसुन्दरसर्वाङ्ग्यै नमः
ॐ सच्चिदानन्दलक्षणायै नमः ॥ १०८ ॥

॥ श्री अन्नपूर्णाष्टोत्तर शतनामावलिः सम्पूर्णम् ॥

॥ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣାଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାବଲୀ ॥

॥ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ॥

ଓଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶିବାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦେବ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭୀମାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପୁଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସରସ୍ଵତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ବଜ୍ଞାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପାର୍ବତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶର୍ବାଣ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୧୦ ॥

ଓଂ ଶିବବଲ୍ଲଭାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବେଦବେଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାବିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୈ ନମଃ
ଓଂ ବିଶାରଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କୁମାର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିପୁରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବାଲାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରିୟୈ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ଭୟହାରିଣୈ ନମଃ
ଓଂ ଭବାନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବିଷ୍ଣୁଜନନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାଦିଜନନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗଣେଶଜନନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶକ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ କୁମାରଜନନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭୋଗପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭଗବତ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୩୦ ॥

ଓଂ ଭକ୍ତାଭୀଷ୍ଟପ୍ରଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭବରୋଗହରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭବ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭ୍ରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପରମମଙ୍ଗଲାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭବାନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଞ୍ଚଲାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗୌର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ରକଲାଧରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବିଶାଲାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ବିଶ୍ଵମାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ବିଶ୍ଵବନ୍ଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବିଲାସିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଆର୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କଲ୍ୟାଣନିଲାୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ରୁଦ୍ରାଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ କମଲାସନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭାବର୍ତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବୃତ୍ତପୀନପୟୋଧରାୟୈ ନମଃ ॥ ୫୦ ॥

ଓଂ ଅମ୍ବାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସଂହାରମଥନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମୃଡାନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ବମଙ୍ଗଲାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବିଷ୍ଣୁସଂସେବିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସିଦ୍ଧାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁରସେବିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପରମାନନ୍ଦଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶାନ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ପରମାନନ୍ଦରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପରମାନନ୍ଦଜନନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପରୋପକାରନିରତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପରମାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତବତ୍ସଲାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପୂର୍ଣଚନ୍ଦ୍ରାଭବଦନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପୂର୍ଣଚନ୍ଦ୍ରନିଭାଂଶୁକାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭଲକ୍ଷଣସମ୍ପନ୍ନାୟୈ ନମଃ ॥ ୭୦ ॥

ଓଂ ଶୁଭାନନ୍ଦଗୁଣାର୍ଣବାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭସୌଭାଗ୍ୟନିଲୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ରତିପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଣ୍ଡିକାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଣ୍ଡମଥନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଣ୍ଡଦର୍ପନିବାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମାର୍ତାଣ୍ଡନୟନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସାଧ୍ଵ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରାଗ୍ନିନୟନାୟୈ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ସତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ଡରୀକହରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପୂର୍ଣାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ୟଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ୟରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମାୟାତୀତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠମାୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠଧର୍ମାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଆତ୍ମବନ୍ଦିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଅସୃଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୯୦ ॥

ଓଂ ସଙ୍ଗରହିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୃଷ୍ଟିହେତବେ ନମଃ
ଓଂ କପର୍ଦିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବୃଷାରୂଢାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୂଲହସ୍ତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଥିତିସଂହାରକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମନ୍ଦସ୍ମିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସ୍କନ୍ଦମାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମୁନିସ୍ତୁତାୟୈ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ମହାଭଗବତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦକ୍ଷାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦକ୍ଷାଧ୍ଵରବିନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ବାର୍ଥଦାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସାବିତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସଦାଶିବକୁଟୁମ୍ବିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନିତ୍ୟସୁନ୍ଦରସର୍ବାଙ୍ଗ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଲକ୍ଷଣାୟୈ ନମଃ ॥ ୧୦8 ॥

॥ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣାଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାବଲିଃ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

***

Shri Annapurna Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

॥ శ్రీఅన్నపూర్ణాష్టోత్తరశతనామావలీ ॥

॥ శ్రీగణేశాయ నమః ॥

ఓం అన్నపూర్ణాయై నమః
ఓం శివాయై నమః
ఓం దేవ్యై నమః
ఓం భీమాయై నమః
ఓం పుష్ట్యై నమః
ఓం సరస్వత్యై నమః
ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః
ఓం పార్వత్యై నమః
ఓం దుర్గాయై నమః
ఓం శర్వాణ్యై నమః ॥ ౧౦ ॥

ఓం శివవల్లభాయై నమః
ఓం వేదవేద్యాయై నమః
ఓం మహావిద్యాయై నమః
ఓం విద్యాదాత్రై నమః
ఓం విశారదాయై నమః
ఓం కుమార్యై నమః
ఓం త్రిపురాయై నమః
ఓం బాలాయై నమః
ఓం లక్ష్మ్యై నమః
ఓం శ్రియై నమః ॥ ౨౦ ॥

ఓం భయహారిణై నమః
ఓం భవాన్యై నమః
ఓం విష్ణుజనన్యై నమః
ఓం బ్రహ్మాదిజనన్యై నమః
ఓం గణేశజనన్యై నమః
ఓం శక్త్యై నమః
ఓం కుమారజనన్యై నమః
ఓం శుభాయై నమః
ఓం భోగప్రదాయై నమః
ఓం భగవత్యై నమః ॥ ౩౦ ॥

ఓం భక్తాభీష్టప్రదాయిన్యై నమః
ఓం భవరోగహరాయై నమః
ఓం భవ్యాయై నమః
ఓం శుభ్రాయై నమః
ఓం పరమమఙ్గలాయై నమః
ఓం భవాన్యై నమః
ఓం చఞ్చలాయై నమః
ఓం గౌర్యై నమః
ఓం చారుచన్ద్రకలాధరాయై నమః
ఓం విశాలాక్ష్యై నమః ॥ ౪౦ ॥

ఓం విశ్వమాత్రే నమః
ఓం విశ్వవన్ద్యాయై నమః
ఓం విలాసిన్యై నమః
ఓం ఆర్యాయై నమః
ఓం కల్యాణనిలాయాయై నమః
ఓం రుద్రాణ్యై నమః
ఓం కమలాసనాయై నమః
ఓం శుభప్రదాయై నమః
ఓం శుభావర్తాయై నమః
ఓం వృత్తపీనపయోధరాయై నమః ॥ ౫౦ ॥

ఓం అమ్బాయై నమః
ఓం సంహారమథన్యై నమః
ఓం మృడాన్యై నమః
ఓం సర్వమఙ్గలాయై నమః
ఓం విష్ణుసంసేవితాయై నమః
ఓం సిద్ధాయై నమః
ఓం బ్రహ్మాణ్యై నమః
ఓం సురసేవితాయై నమః
ఓం పరమానన్దదాయై నమః
ఓం శాన్త్యై నమః ॥ ౬౦ ॥

ఓం పరమానన్దరూపిణ్యై నమః
ఓం పరమానన్దజనన్యై నమః
ఓం పరాయై నమః
ఓం ఆనన్దప్రదాయిన్యై నమః
ఓం పరోపకారనిరతాయై నమః
ఓం పరమాయై నమః
ఓం భక్తవత్సలాయై నమః
ఓం పూర్ణచన్ద్రాభవదనాయై నమః
ఓం పూర్ణచన్ద్రనిభాంశుకాయై నమః
ఓం శుభలక్షణసమ్పన్నాయై నమః ॥ ౭౦ ॥

ఓం శుభానన్దగుణార్ణవాయై నమః
ఓం శుభసౌభాగ్యనిలయాయై నమః
ఓం శుభదాయై నమః
ఓం రతిప్రియాయై నమః
ఓం చణ్డికాయై నమః
ఓం చణ్డమథన్యై నమః
ఓం చణ్డదర్పనివారిణ్యై నమః
ఓం మార్తాణ్డనయనాయై నమః
ఓం సాధ్వ్యై నమః
ఓం చన్ద్రాగ్నినయనాయై నమః ॥ ౮౦ ॥

ఓం సత్యై నమః
ఓం పుణ్డరీకహరాయై నమః
ఓం పూర్ణాయై నమః
ఓం పుణ్యదాయై నమః
ఓం పుణ్యరూపిణ్యై నమః
ఓం మాయాతీతాయై నమః
ఓం శ్రేష్ఠమాయాయై నమః
ఓం శ్రేష్ఠధర్మాయై నమః
ఓం ఆత్మవన్దితాయై నమః
ఓం అసృష్ట్యై నమః ॥ ౯౦ ॥

ఓం సఙ్గరహితాయై నమః
ఓం సృష్టిహేతవే నమః
ఓం కపర్దిన్యై నమః
ఓం వృషారూఢాయై నమః
ఓం శూలహస్తాయై నమః
ఓం స్థితిసంహారకారిణ్యై నమః
ఓం మన్దస్మితాయై నమః
ఓం స్కన్దమాత్రే నమః
ఓం శుద్ధచిత్తాయై నమః
ఓం మునిస్తుతాయై నమః ॥ ౧౦౦ ॥

ఓం మహాభగవత్యై నమః
ఓం దక్షాయై నమః
ఓం దక్షాధ్వరవినాశిన్యై నమః
ఓం సర్వార్థదాత్ర్యై నమః
ఓం సావిత్ర్యై నమః
ఓం సదాశివకుటుమ్బిన్యై నమః
ఓం నిత్యసున్దరసర్వాఙ్గ్యై నమః
ఓం సచ్చిదానన్దలక్షణాయై నమః ॥ ౧౦౮ ॥

॥ శ్రీ అన్నపూర్ణాష్టోత్తరశతనామావలిః సమ్పూర్ణమ్ ॥

***

Shri Annapurna Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

॥ ஶ்ரீஅந்நபூர்ணாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ ॥

॥ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ॥

ௐ அந்நபூர்ணாயை நம:
ௐ ஶிவாயை நம:
ௐ தே³வ்யை நம:
ௐ பீ⁴மாயை நம:
ௐ புஷ்ட்யை நம:
ௐ ஸரஸ்வத்யை நம:
ௐ ஸர்வஜ்ஞாயை நம:
ௐ பார்வத்யை நம:
ௐ து³ர்கா³யை நம:
ௐ ஶர்வாண்யை நம: ॥ 10 ॥

ௐ ஶிவவல்லபா⁴யை நம:
ௐ வேத³வேத்³யாயை நம:
ௐ மஹாவித்³யாயை நம:
ௐ வித்³யாதா³த்ரை நம:
ௐ விஶாரதா³யை நம:
ௐ குமார்யை நம:
ௐ த்ரிபுராயை நம:
ௐ பா³லாயை நம:
ௐ லக்ஷ்ம்யை நம:
ௐ ஶ்ரியை நம: ॥ 20 ॥

ௐ ப⁴யஹாரிணை நம:
ௐ ப⁴வாந்யை நம:
ௐ விஷ்ணுஜநந்யை நம:
ௐ ப்³ரஹ்மாதி³ஜநந்யை நம:
ௐ க³ணேஶஜநந்யை நம:
ௐ ஶக்த்யை நம:
ௐ குமாரஜநந்யை நம:
ௐ ஶுபா⁴யை நம:
ௐ போ⁴க³ப்ரதா³யை நம:
ௐ ப⁴க³வத்யை நம: ॥ 30 ॥

ௐ ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யிந்யை நம:
ௐ ப⁴வரோக³ஹராயை நம:
ௐ ப⁴வ்யாயை நம:
ௐ ஶுப்⁴ராயை நம:
ௐ பரமமங்க³ளாயை நம:
ௐ ப⁴வாந்யை நம:
ௐ சஞ்சலாயை நம:
ௐ கௌ³ர்யை நம:
ௐ சாருசந்த்³ரகலாத⁴ராயை நம:
ௐ விஶாலாக்ஷ்யை நம: ॥ 40 ॥

ௐ விஶ்வமாத்ரே நம:
ௐ விஶ்வவந்த்³யாயை நம:
ௐ விலாஸிந்யை நம:
ௐ ஆர்யாயை நம:
ௐ கல்யாணநிலாயாயை நம:
ௐ ருத்³ராண்யை நம:
ௐ கமலாஸநாயை நம:
ௐ ஶுப⁴ப்ரதா³யை நம:
ௐ ஶுபா⁴வர்தாயை நம:
ௐ வ்ருʼத்தபீநபயோத⁴ராயை நம: ॥ 50 ॥

ௐ அம்பா³யை நம:
ௐ ஸம்ஹாரமத²ந்யை நம:
ௐ ம்ருʼடா³ந்யை நம:
ௐ ஸர்வமங்க³ளாயை நம:
ௐ விஷ்ணுஸம்ஸேவிதாயை நம:
ௐ ஸித்³தா⁴யை நம:
ௐ ப்³ரஹ்மாண்யை நம:
ௐ ஸுரஸேவிதாயை நம:
ௐ பரமாநந்த³தா³யை நம:
ௐ ஶாந்த்யை நம: ॥ 60 ॥

ௐ பரமாநந்த³ரூபிண்யை நம:
ௐ பரமாநந்த³ஜநந்யை நம:
ௐ பராயை நம:
ௐ ஆநந்த³ப்ரதா³யிந்யை நம:
ௐ பரோபகாரநிரதாயை நம:
ௐ பரமாயை நம:
ௐ ப⁴க்தவத்ஸலாயை நம:
ௐ பூர்ணசந்த்³ராப⁴வத³நாயை நம:
ௐ பூர்ணசந்த்³ரநிபா⁴ம்ஶுகாயை நம:
ௐ ஶுப⁴லக்ஷணஸம்பந்நாயை நம: ॥ 70 ॥

ௐ ஶுபா⁴நந்த³கு³ணார்ணவாயை நம:
ௐ ஶுப⁴ஸௌபா⁴க்³யநிலயாயை நம:
ௐ ஶுப⁴தா³யை நம:
ௐ ரதிப்ரியாயை நம:
ௐ சண்டி³காயை நம:
ௐ சண்ட³மத²ந்யை நம:
ௐ சண்ட³த³ர்பநிவாரிண்யை நம:
ௐ மார்தாண்ட³நயநாயை நம:
ௐ ஸாத்⁴வ்யை நம:
ௐ சந்த்³ராக்³நிநயநாயை நம: ॥ 80 ॥

ௐ ஸத்யை நம:
ௐ புண்ட³ரீகஹராயை நம:
ௐ பூர்ணாயை நம:
ௐ புண்யதா³யை நம:
ௐ புண்யரூபிண்யை நம:
ௐ மாயாதீதாயை நம:
ௐ ஶ்ரேஷ்ட²மாயாயை நம:
ௐ ஶ்ரேஷ்ட²த⁴ர்மாயை நம:
ௐ ஆத்மவந்தி³தாயை நம:
ௐ அஸ்ருʼஷ்ட்யை நம: ॥ 90 ॥

ௐ ஸங்க³ரஹிதாயை நம:
ௐ ஸ்ருʼஷ்டிஹேதவே நம:
ௐ கபர்தி³ந்யை நம:
ௐ வ்ருʼஷாரூடா⁴யை நம:
ௐ ஶூலஹஸ்தாயை நம:
ௐ ஸ்தி²திஸம்ஹாரகாரிண்யை நம:
ௐ மந்த³ஸ்மிதாயை நம:
ௐ ஸ்கந்த³மாத்ரே நம:
ௐ ஶுத்³த⁴சித்தாயை நம:
ௐ முநிஸ்துதாயை நம: ॥ 100 ॥

ௐ மஹாப⁴க³வத்யை நம:
ௐ த³க்ஷாயை நம:
ௐ த³க்ஷாத்⁴வரவிநாஶிந்யை நம:
ௐ ஸர்வார்த²தா³த்ர்யை நம:
ௐ ஸாவித்ர்யை நம:
ௐ ஸதா³ஶிவகுடும்பி³ந்யை நம:
ௐ நித்யஸுந்த³ரஸர்வாங்க்³யை நம:
ௐ ஸச்சிதா³நந்த³லக்ஷணாயை நம: ॥ 108 ॥

॥ ஶ்ரீ அந்நபூர்ணாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ஸம்பூர்ணம் ॥

***

Shri Annapurna Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

॥ ಶ್ರೀಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥

॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಶಿವವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿದ್ಯಾದಾತ್ರೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಭಯಹಾರಿಣೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣೇಶಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಮಾರಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭೋಗಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭವರೋಗಹರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಾರುಚನ್ದ್ರಕಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ವಿಶ್ವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಆರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣನಿಲಾಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ರುದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಮಲಾಸನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭಾವರ್ತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವೃತ್ತಪೀನಪಯೋಧರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಅಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಹಾರಮಥನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮೃಡಾನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಸಂಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಆನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪರೋಪಕಾರನಿರತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಾಭವದನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರನಿಭಾಂಶುಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭಲಕ್ಷಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಶುಭಾನನ್ದಗುಣಾರ್ಣವಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭಸೌಭಾಗ್ಯನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ರತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಡಮಥನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಡದರ್ಪನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾರ್ತಾಂಡನಯನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಾಗ್ನಿನಯನಾಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಹರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಯಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಧರ್ಮಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಆತ್ಮವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಅಸೃಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಸಂಗರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಹೇತವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವೃಷಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶೂಲಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಕನ್ದಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶುದ್ಧಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮುನಿಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಮಹಾಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದಕ್ಷಾಧ್ವರವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸದಾಶಿವಕುಟುಮ್ಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಸುನ್ದರಸರ್ವಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ॥ 108 ॥

॥ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

***

Shri Annapurna Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

॥ ശ്രീഅന്നപൂര്‍ണാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലീ ॥

॥ ശ്രീഗണേശായ നമഃ ॥

ഓം അന്നപൂര്‍ണായൈ നമഃ
ഓം ശിവായൈ നമഃ
ഓം ദേവ്യൈ നമഃ
ഓം ഭീമായൈ നമഃ
ഓം പുഷ്ട്യൈ നമഃ
ഓം സരസ്വത്യൈ നമഃ
ഓം സര്‍വജ്ഞായൈ നമഃ
ഓം പാര്‍വത്യൈ നമഃ
ഓം ദുര്‍ഗായൈ നമഃ
ഓം ശര്‍വാണ്യൈ നമഃ ॥ 10 ॥

ഓം ശിവവല്ലഭായൈ നമഃ
ഓം വേദവേദ്യായൈ നമഃ
ഓം മഹാവിദ്യായൈ നമഃ
ഓം വിദ്യാദാത്രൈ നമഃ
ഓം വിശാരദായൈ നമഃ
ഓം കുമാര്യൈ നമഃ
ഓം ത്രിപുരായൈ നമഃ
ഓം ബാലായൈ നമഃ
ഓം ലക്ഷ്ംയൈ നമഃ
ഓം ശ്രിയൈ നമഃ ॥ 20 ॥

ഓം ഭയഹാരിണൈ നമഃ
ഓം ഭവാന്യൈ നമഃ
ഓം വിഷ്ണുജനന്യൈ നമഃ
ഓം ബ്രഹ്മാദിജനന്യൈ നമഃ
ഓം ഗണേശജനന്യൈ നമഃ
ഓം ശക്ത്യൈ നമഃ
ഓം കുമാരജനന്യൈ നമഃ
ഓം ശുഭായൈ നമഃ
ഓം ഭോഗപ്രദായൈ നമഃ
ഓം ഭഗവത്യൈ നമഃ ॥ 30 ॥

ഓം ഭക്താഭീഷ്ടപ്രദായിന്യൈ നമഃ
ഓം ഭവരോഗഹരായൈ നമഃ
ഓം ഭവ്യായൈ നമഃ
ഓം ശുഭ്രായൈ നമഃ
ഓം പരമമങ്ഗലായൈ നമഃ
ഓം ഭവാന്യൈ നമഃ
ഓം ചഞ്ചലായൈ നമഃ
ഓം ഗൌര്യൈ നമഃ
ഓം ചാരുചന്ദ്രകലാധരായൈ നമഃ
ഓം വിശാലാക്ഷ്യൈ നമഃ ॥ 40 ॥

ഓം വിശ്വമാത്രേ നമഃ
ഓം വിശ്വവന്ദ്യായൈ നമഃ
ഓം വിലാസിന്യൈ നമഃ
ഓം ആര്യായൈ നമഃ
ഓം കല്യാണനിലായായൈ നമഃ
ഓം രുദ്രാണ്യൈ നമഃ
ഓം കമലാസനായൈ നമഃ
ഓം ശുഭപ്രദായൈ നമഃ
ഓം ശുഭാവര്‍തായൈ നമഃ
ഓം വൃത്തപീനപയോധരായൈ നമഃ ॥ 50 ॥

ഓം അംബായൈ നമഃ
ഓം സംഹാരമഥന്യൈ നമഃ
ഓം മൃഡാന്യൈ നമഃ
ഓം സര്‍വമങ്ഗലായൈ നമഃ
ഓം വിഷ്ണുസംസേവിതായൈ നമഃ
ഓം സിദ്ധായൈ നമഃ
ഓം ബ്രഹ്മാണ്യൈ നമഃ
ഓം സുരസേവിതായൈ നമഃ
ഓം പരമാനന്ദദായൈ നമഃ
ഓം ശാന്ത്യൈ നമഃ ॥ 60 ॥

ഓം പരമാനന്ദരൂപിണ്യൈ നമഃ
ഓം പരമാനന്ദജനന്യൈ നമഃ
ഓം പരായൈ നമഃ
ഓം ആനന്ദപ്രദായിന്യൈ നമഃ
ഓം പരോപകാരനിരതായൈ നമഃ
ഓം പരമായൈ നമഃ
ഓം ഭക്തവത്സലായൈ നമഃ
ഓം പൂര്‍ണചന്ദ്രാഭവദനായൈ നമഃ
ഓം പൂര്‍ണചന്ദ്രനിഭാംശുകായൈ നമഃ
ഓം ശുഭലക്ഷണസമ്പന്നായൈ നമഃ ॥ 70 ॥

ഓം ശുഭാനന്ദഗുണാര്‍ണവായൈ നമഃ
ഓം ശുഭസൌഭാഗ്യനിലയായൈ നമഃ
ഓം ശുഭദായൈ നമഃ
ഓം രതിപ്രിയായൈ നമഃ
ഓം ചണ്ഡികായൈ നമഃ
ഓം ചണ്ഡമഥന്യൈ നമഃ
ഓം ചണ്ഡദര്‍പനിവാരിണ്യൈ നമഃ
ഓം മാര്‍താണ്ഡനയനായൈ നമഃ
ഓം സാധ്വ്യൈ നമഃ
ഓം ചന്ദ്രാഗ്നിനയനായൈ നമഃ ॥ 80 ॥

ഓം സത്യൈ നമഃ
ഓം പുണ്ഡരീകഹരായൈ നമഃ
ഓം പൂര്‍ണായൈ നമഃ
ഓം പുണ്യദായൈ നമഃ
ഓം പുണ്യരൂപിണ്യൈ നമഃ
ഓം മായാതീതായൈ നമഃ
ഓം ശ്രേഷ്ഠമായായൈ നമഃ
ഓം ശ്രേഷ്ഠധര്‍മായൈ നമഃ
ഓം ആത്മവന്ദിതായൈ നമഃ
ഓം അസൃഷ്ട്യൈ നമഃ ॥ 90 ॥

ഓം സങ്ഗരഹിതായൈ നമഃ
ഓം സൃഷ്ടിഹേതവേ നമഃ
ഓം കപര്‍ദിന്യൈ നമഃ
ഓം വൃഷാരൂഢായൈ നമഃ
ഓം ശൂലഹസ്തായൈ നമഃ
ഓം സ്ഥിതിസംഹാരകാരിണ്യൈ നമഃ
ഓം മന്ദസ്മിതായൈ നമഃ
ഓം സ്കന്ദമാത്രേ നമഃ
ഓം ശുദ്ധചിത്തായൈ നമഃ
ഓം മുനിസ്തുതായൈ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം മഹാഭഗവത്യൈ നമഃ
ഓം ദക്ഷായൈ നമഃ
ഓം ദക്ഷാധ്വരവിനാശിന്യൈ നമഃ
ഓം സര്‍വാര്‍ഥദാത്ര്യൈ നമഃ
ഓം സാവിത്ര്യൈ നമഃ
ഓം സദാശിവകുടുംബിന്യൈ നമഃ
ഓം നിത്യസുന്ദരസര്‍വാങ്ഗ്യൈ നമഃ
ഓം സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണായൈ നമഃ ॥ 108 ॥

॥ ശ്രീ അന്നപൂര്‍ണാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ സമ്പൂര്‍ണം ॥

***

Shri Annapurna Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

॥ શ્રીઅન્નપૂર્ણાષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥

॥ શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

ૐ અન્નપૂર્ણાયૈ નમઃ
ૐ શિવાયૈ નમઃ
ૐ દેવ્યૈ નમઃ
ૐ ભીમાયૈ નમઃ
ૐ પુષ્ટ્યૈ નમઃ
ૐ સરસ્વત્યૈ નમઃ
ૐ સર્વજ્ઞાયૈ નમઃ
ૐ પાર્વત્યૈ નમઃ
ૐ દુર્ગાયૈ નમઃ
ૐ શર્વાણ્યૈ નમઃ ॥ ૧૦ ॥

ૐ શિવવલ્લભાયૈ નમઃ
ૐ વેદવેદ્યાયૈ નમઃ
ૐ મહાવિદ્યાયૈ નમઃ
ૐ વિદ્યાદાત્રૈ નમઃ
ૐ વિશારદાયૈ નમઃ
ૐ કુમાર્યૈ નમઃ
ૐ ત્રિપુરાયૈ નમઃ
ૐ બાલાયૈ નમઃ
ૐ લક્ષ્મ્યૈ નમઃ
ૐ શ્રિયૈ નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ ભયહારિણૈ નમઃ
ૐ ભવાન્યૈ નમઃ
ૐ વિષ્ણુજનન્યૈ નમઃ
ૐ બ્રહ્માદિજનન્યૈ નમઃ
ૐ ગણેશજનન્યૈ નમઃ
ૐ શક્ત્યૈ નમઃ
ૐ કુમારજનન્યૈ નમઃ
ૐ શુભાયૈ નમઃ
ૐ ભોગપ્રદાયૈ નમઃ
ૐ ભગવત્યૈ નમઃ ॥ ૩૦ ॥

ૐ ભક્તાભીષ્ટપ્રદાયિન્યૈ નમઃ
ૐ ભવરોગહરાયૈ નમઃ
ૐ ભવ્યાયૈ નમઃ
ૐ શુભ્રાયૈ નમઃ
ૐ પરમમઙ્ગલાયૈ નમઃ
ૐ ભવાન્યૈ નમઃ
ૐ ચઞ્ચલાયૈ નમઃ
ૐ ગૌર્યૈ નમઃ
ૐ ચારુચન્દ્રકલાધરાયૈ નમઃ
ૐ વિશાલાક્ષ્યૈ નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ વિશ્વમાત્રે નમઃ
ૐ વિશ્વવન્દ્યાયૈ નમઃ
ૐ વિલાસિન્યૈ નમઃ
ૐ આર્યાયૈ નમઃ
ૐ કલ્યાણનિલાયાયૈ નમઃ
ૐ રુદ્રાણ્યૈ નમઃ
ૐ કમલાસનાયૈ નમઃ
ૐ શુભપ્રદાયૈ નમઃ
ૐ શુભાવર્તાયૈ નમઃ
ૐ વૃત્તપીનપયોધરાયૈ નમઃ ॥ ૫૦ ॥

ૐ અમ્બાયૈ નમઃ
ૐ સંહારમથન્યૈ નમઃ
ૐ મૃડાન્યૈ નમઃ
ૐ સર્વમઙ્ગલાયૈ નમઃ
ૐ વિષ્ણુસંસેવિતાયૈ નમઃ
ૐ સિદ્ધાયૈ નમઃ
ૐ બ્રહ્માણ્યૈ નમઃ
ૐ સુરસેવિતાયૈ નમઃ
ૐ પરમાનન્દદાયૈ નમઃ
ૐ શાન્ત્યૈ નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ પરમાનન્દરૂપિણ્યૈ નમઃ
ૐ પરમાનન્દજનન્યૈ નમઃ
ૐ પરાયૈ નમઃ
ૐ આનન્દપ્રદાયિન્યૈ નમઃ
ૐ પરોપકારનિરતાયૈ નમઃ
ૐ પરમાયૈ નમઃ
ૐ ભક્તવત્સલાયૈ નમઃ
ૐ પૂર્ણચન્દ્રાભવદનાયૈ નમઃ
ૐ પૂર્ણચન્દ્રનિભાંશુકાયૈ નમઃ
ૐ શુભલક્ષણસમ્પન્નાયૈ નમઃ ॥ ૭૦ ॥

ૐ શુભાનન્દગુણાર્ણવાયૈ નમઃ
ૐ શુભસૌભાગ્યનિલયાયૈ નમઃ
ૐ શુભદાયૈ નમઃ
ૐ રતિપ્રિયાયૈ નમઃ
ૐ ચણ્ડિકાયૈ નમઃ
ૐ ચણ્ડમથન્યૈ નમઃ
ૐ ચણ્ડદર્પનિવારિણ્યૈ નમઃ
ૐ માર્તાણ્ડનયનાયૈ નમઃ
ૐ સાધ્વ્યૈ નમઃ
ૐ ચન્દ્રાગ્નિનયનાયૈ નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ સત્યૈ નમઃ
ૐ પુણ્ડરીકહરાયૈ નમઃ
ૐ પૂર્ણાયૈ નમઃ
ૐ પુણ્યદાયૈ નમઃ
ૐ પુણ્યરૂપિણ્યૈ નમઃ
ૐ માયાતીતાયૈ નમઃ
ૐ શ્રેષ્ઠમાયાયૈ નમઃ
ૐ શ્રેષ્ઠધર્માયૈ નમઃ
ૐ આત્મવન્દિતાયૈ નમઃ
ૐ અસૃષ્ટ્યૈ નમઃ ॥ ૯૦ ॥

ૐ સઙ્ગરહિતાયૈ નમઃ
ૐ સૃષ્ટિહેતવે નમઃ
ૐ કપર્દિન્યૈ નમઃ
ૐ વૃષારૂઢાયૈ નમઃ
ૐ શૂલહસ્તાયૈ નમઃ
ૐ સ્થિતિસંહારકારિણ્યૈ નમઃ
ૐ મન્દસ્મિતાયૈ નમઃ
ૐ સ્કન્દમાત્રે નમઃ
ૐ શુદ્ધચિત્તાયૈ નમઃ
ૐ મુનિસ્તુતાયૈ નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ મહાભગવત્યૈ નમઃ
ૐ દક્ષાયૈ નમઃ
ૐ દક્ષાધ્વરવિનાશિન્યૈ નમઃ
ૐ સર્વાર્થદાત્ર્યૈ નમઃ
ૐ સાવિત્ર્યૈ નમઃ
ૐ સદાશિવકુટુમ્બિન્યૈ નમઃ
ૐ નિત્યસુન્દરસર્વાઙ્ગ્યૈ નમઃ
ૐ સચ્ચિદાનન્દલક્ષણાયૈ નમઃ ॥ ૧૦૮ ॥

॥ શ્રી અન્નપૂર્ણાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણમ્ ॥

***

Shri Annapurna Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

॥ শ্রীঅন্নপূর্ণাষ্টোত্তরশতনামাবলী ॥

॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

ওঁ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ
ওঁ শিবায়ৈ নমঃ
ওঁ দেব্যৈ নমঃ
ওঁ ভীমায়ৈ নমঃ
ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ
ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ
ওঁ সর্বজ্ঞায়ৈ নমঃ
ওঁ পার্বত্যৈ নমঃ
ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ
ওঁ শর্বাণ্যৈ নমঃ ॥ ১০ ॥

ওঁ শিববল্লভায়ৈ নমঃ
ওঁ বেদবেদ্যায়ৈ নমঃ
ওঁ মহাবিদ্যায়ৈ নমঃ
ওঁ বিদ্যাদাত্রৈ নমঃ
ওঁ বিশারদায়ৈ নমঃ
ওঁ কুমার্যৈ নমঃ
ওঁ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ
ওঁ বালায়ৈ নমঃ
ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ
ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ ॥ ২০ ॥

ওঁ ভয়হারিণৈ নমঃ
ওঁ ভবান্যৈ নমঃ
ওঁ বিষ্ণুজনন্যৈ নমঃ
ওঁ ব্রহ্মাদিজনন্যৈ নমঃ
ওঁ গণেশজনন্যৈ নমঃ
ওঁ শক্ত্যৈ নমঃ
ওঁ কুমারজনন্যৈ নমঃ
ওঁ শুভায়ৈ নমঃ
ওঁ ভোগপ্রদায়ৈ নমঃ
ওঁ ভগবত্যৈ নমঃ ॥ ৩০ ॥

ওঁ ভক্তাভীষ্টপ্রদায়িন্যৈ নমঃ
ওঁ ভবরোগহরায়ৈ নমঃ
ওঁ ভব্যায়ৈ নমঃ
ওঁ শুভ্রায়ৈ নমঃ
ওঁ পরমমঙ্গলায়ৈ নমঃ
ওঁ ভবান্যৈ নমঃ
ওঁ চঞ্চলায়ৈ নমঃ
ওঁ গৌর্যৈ নমঃ
ওঁ চারুচন্দ্রকলাধরায়ৈ নমঃ
ওঁ বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ ॥ ৪০ ॥

ওঁ বিশ্বমাত্রে নমঃ
ওঁ বিশ্ববন্দ্যায়ৈ নমঃ
ওঁ বিলাসিন্যৈ নমঃ
ওঁ আর্যায়ৈ নমঃ
ওঁ কল্যাণনিলায়ায়ৈ নমঃ
ওঁ রুদ্রাণ্যৈ নমঃ
ওঁ কমলাসনায়ৈ নমঃ
ওঁ শুভপ্রদায়ৈ নমঃ
ওঁ শুভাবর্তায়ৈ নমঃ
ওঁ বৃত্তপীনপয়োধরায়ৈ নমঃ ॥ ৫০ ॥

ওঁ অম্বায়ৈ নমঃ
ওঁ সংহারমথন্যৈ নমঃ
ওঁ মৃডান্যৈ নমঃ
ওঁ সর্বমঙ্গলায়ৈ নমঃ
ওঁ বিষ্ণুসংসেবিতায়ৈ নমঃ
ওঁ সিদ্ধায়ৈ নমঃ
ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ
ওঁ সুরসেবিতায়ৈ নমঃ
ওঁ পরমানন্দদায়ৈ নমঃ
ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ ॥ ৬০ ॥

ওঁ পরমানন্দরূপিণ্যৈ নমঃ
ওঁ পরমানন্দজনন্যৈ নমঃ
ওঁ পরায়ৈ নমঃ
ওঁ আনন্দপ্রদায়িন্যৈ নমঃ
ওঁ পরোপকারনিরতায়ৈ নমঃ
ওঁ পরমায়ৈ নমঃ
ওঁ ভক্তবত্সলায়ৈ নমঃ
ওঁ পূর্ণচন্দ্রাভবদনায়ৈ নমঃ
ওঁ পূর্ণচন্দ্রনিভাংশুকায়ৈ নমঃ
ওঁ শুভলক্ষণসম্পন্নায়ৈ নমঃ ॥ ৭০ ॥

ওঁ শুভানন্দগুণার্ণবায়ৈ নমঃ
ওঁ শুভসৌভাগ্যনিলয়ায়ৈ নমঃ
ওঁ শুভদায়ৈ নমঃ
ওঁ রতিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ
ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ
ওঁ চণ্ডমথন্যৈ নমঃ
ওঁ চণ্ডদর্পনিবারিণ্যৈ নমঃ
ওঁ মার্তাণ্ডনয়নায়ৈ নমঃ
ওঁ সাধ্ব্যৈ নমঃ
ওঁ চন্দ্রাগ্নিনয়নায়ৈ নমঃ ॥ ৮০ ॥

ওঁ সত্যৈ নমঃ
ওঁ পুণ্ডরীকহরায়ৈ নমঃ
ওঁ পূর্ণায়ৈ নমঃ
ওঁ পুণ্যদায়ৈ নমঃ
ওঁ পুণ্যরূপিণ্যৈ নমঃ
ওঁ মায়াতীতায়ৈ নমঃ
ওঁ শ্রেষ্ঠমায়ায়ৈ নমঃ
ওঁ শ্রেষ্ঠধর্মায়ৈ নমঃ
ওঁ আত্মবন্দিতায়ৈ নমঃ
ওঁ অসৃষ্ট্যৈ নমঃ ॥ ৯০ ॥

ওঁ সঙ্গরহিতায়ৈ নমঃ
ওঁ সৃষ্টিহেতবে নমঃ
ওঁ কপর্দিন্যৈ নমঃ
ওঁ বৃষারূঢায়ৈ নমঃ
ওঁ শূলহস্তায়ৈ নমঃ
ওঁ স্থিতিসংহারকারিণ্যৈ নমঃ
ওঁ মন্দস্মিতায়ৈ নমঃ
ওঁ স্কন্দমাত্রে নমঃ
ওঁ শুদ্ধচিত্তায়ৈ নমঃ
ওঁ মুনিস্তুতায়ৈ নমঃ ॥ ১০০ ॥

ওঁ মহাভগবত্যৈ নমঃ
ওঁ দক্ষায়ৈ নমঃ
ওঁ দক্ষাধ্বরবিনাশিন্যৈ নমঃ
ওঁ সর্বার্থদাত্র্যৈ নমঃ
ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ
ওঁ সদাশিবকুটুম্বিন্যৈ নমঃ
ওঁ নিত্যসুন্দরসর্বাঙ্গ্যৈ নমঃ
ওঁ সচ্চিদানন্দলক্ষণায়ৈ নমঃ ॥ ১০৮ ॥

॥ শ্রী অন্নপূর্ণাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ সম্পূর্ণম্ ॥

***

Related posts

Santoshi Mata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English – Bhakti Bharat Ki

bbkbbsr24

Vishnu Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English – Bhakti Bharat Ki

bbkbbsr24

Saraswati Mata Ashtottara Shatanamavali Stotram Lyrics in English – Bhakti Bharat Ki

bbkbbsr24