38.1 C
Bhubaneswar
April 20, 2024
Stotram

Maa Mangala Stuti

Credit the Video : Odia Bhaktidhara YouTube Channel

Maa Mangala Stuti Lyrics in English

Maa Mangala Stuti

Pataka harini devi pranamami haripriye punamisthana masmakam adhisthane nahi taba
Asubham nidhanajatu prayamanti bipattiyah etad pratirtham devi twameka saranam hinah ॥ 1 ॥

Bhakti dehi gunam dehi dehime barami drusam te nahisyata manusyana sada desahite ratih
Sampada salakatwencha prapapyanti taba padambujam etaddhi pratirthya devi twamekam saranam hinah ॥ 2 ॥

Jaya jaya mago jagata bandini jaya jaya mago bighna binasini
Jaya jaya mago Tripura mohini jaya jaya mago sankata tarini ॥ 3 ॥

Jaya jaya mago nrumunda malini jaya jaya magotritapa harini
Jaya mata to dayare murkha hue gyani ॥ 4 ॥

Jaya tu mangala mago jaya hara chandi tote sumarile mago durita je khandi
Bipada kalare sumaranti jeun jana mahaghora sankataru phitau bandhana ॥ 5 ॥

Adrusyaku drusya hue to nama dharile bipatti nathae mago tote sumarile
Toharaje namamana jehu sumarayi kichhi sankata mago bipatti na thai ॥ 6 ॥

Anathaku daya mago duba karu daru dustara pdile mago praninki udharu
Jetebele praniku je padithae kasta tote sumarile mago phitai sankata ॥ 7 ॥

Je tohara barabrata sabukare niti paye sehu dhana jana achala sampati
Namo narayani mago aparna parbati bhramana je karu mago ardha nisa rati ॥ 8 ॥

Chandi je chamanda mago khatanti apara emananku sange gheni bhramana tohara
Payare alata bhale sindurara chita ranga basanare tora sri anga sobhita ॥ 9 ॥

Singhara prusthare mago bije karijau je muhen padile mago nabartanti aau
Namaste sarala mago sankara bhabani dayakara mote mago danuja nasini ॥ 10 ॥

Sukhila samudre mago budila mo bhela dustara padila mago udhara mangala
Sakha sahodara mago bandhu bala nahin bipatti kalare sahahua mahamayi ॥ 11 ॥

Bindhyagiri basini ma haimabatisuta emanta dwadasa nama dele je bidhata
Jhankade rahilu nama sarala bolai kakatapure rahilu mangala je tuhi ॥ 12 ॥

Lahalaha jihwa mago sindure mukhamandi konarake rahiluma abhaya rama chandi
Purusottame rahilu bimala bolai bankire rahilu mago nama charchikayi ॥ 13 ॥

Sambalapure rahilu maa nama samalai jajapure rahilu maa nama birajayi
Paschime rahilu mata nama hengulayi bhubaneswarare rahilu gouri bolai ॥ 14 ॥

Banapure rahilumaa nama bhagabati sakala amara tote karanti je stuti
Uttara dige rahilu ramachandi nama bahi emanta dwadasa nama brahma gale dei ॥ 15 ॥

Tohara mahima mago ke pariba kahi madi basi achhu dasadiga mahamayi
Namaste chandika tume rudrankara bama ke kahi pariba mago tumbhara mahima ॥ 16 ॥

Dambaru majha mago bichitra singha thani mahi murti rupa mago atu gosamani
Laha laha jihwa mago ghora dantapati namo adimata mago bije singha pithi ॥ 17 ॥

Kati je kharpara mago sohe bamakara sankha chakra gada mago ayudha tohara
Nana puspamala tora kusuma chandana kapale sindura gara dise shobhabana ॥ 18 ॥

Namaste sarala mago chandi mahamayi dustara padile mago udharu je tuhi
Tretayare tote mago sumarile rama prasanna hoina mata kalu purnakama ॥ 19 ॥

Tumara agyan re rama lanka kale jaya rabanaku mari sita ani rama raya
Namaste sarala mago rakhya kara mote muhin arakhita jana asra kali tote ॥ 20 ॥

Jetebele jaha mago karuthibi ichha to pada smarane puruthiba mani banchha
Tumbhara charane mora rahu manasthira kahe dina hina je adimata udhara ॥ 21 ॥

ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ତୁତି

ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳା ସ୍ତୁତି

ଜୟ ଜୟ ଜୟ ମାଗୋ ଜଗତ ବନ୍ଦନୀ ।
ଜୟ ଜୟ ଜୟ ମାଗୋ ବିଘ୍ନ ବିନାଶିନୀ ॥ ୧ ॥

ଜୟ ଜୟ ଜୟ ମାଗୋ ତ୍ରପିୁର ଗମାହିନୀ ।
ଜୟ ଜୟ ଜୟ ମାଗୋ ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ ॥ ୨ ॥

ଜୟ ଜୟ ଜୟ ମାଗୋ ନମିମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ ।
ଜୟ ଜୟ ଜୟ ମାଗୋ ଶଙ୍କର ଭବାନୀ ॥ ୩ ॥

ଜୟ ଜୟ ଜୟ ମାଗୋ ତ୍ରିତାପ ହାରିଣୀ ।
ଜୟ ମାତା ଗତା ଦୟାରୁମୂର୍ମହୁଏ ୁଣୀ(ଜ୍ଞାନୀ) ॥ ୪ ॥

ଜୟ ତୁମଙ୍ଗଳା ମାଗୋ ଜୟ ହର ଚଣ୍ଡୀ ।
ଗତାଗତ ସୁମରଗିେ ମାତ(ମାଗୋ) ଦୁରତି ଗେର୍ଣ୍ଡି ॥ ୫ ॥

ବିପଦ କାଳଗର ସୁମରନ୍ତିଗେଉଁଜନ ।
ମହାଗ ାର ସଙ୍କଟରୁଫିଟାଉ ବନ୍ଧନ ॥ ୬ ॥

ଅଦୃଶୟକୁଦୃଶୟ ହୁଏ ଗତା ନାମ ଧରିଗେ ।
ବିପତ୍ତିନଥାଏ ମାଗୋ ଗତାଗତ ସୁମରଗିେ ॥ ୭ ॥

ଗତାହର ଗେ ନାମମାନ ଗେହୁଁସୁମରଇ ।
କିଛିହିଁସଙ୍କଟ ମାଗୋ ବିପତ୍ତିନ ଥାଇ ॥ ୮ ॥

ଅନାଥକୁଦୟା ମାଗୋ ଦ ୂ ବ କରୁଦାରୁ ।
ଦୁସ୍ତର ପଡିଗେ ମାଗୋ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁଉଦ୍ଧାରୁ ॥ ୯ ॥

ଗେଗତଗବଗଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁଗେ ପଡିଥାଏ କଷ୍ଟ ।
ଗତାଗତ ସୁମରଗିେ ମାଗୋ ଫିଟାଉ ସଙ୍କଟ ॥ ୧୦ ॥

ଗେ ଗତାହର ବାରବ୍ରତ ସବୁକଗର ନିତି ।
ପାଏ ଗସହିଧନ ଜନ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ॥ ୧୧ ॥

ନଗମା ନାରାୟଣୀ ମାଗ ା ଅପନମପାବମତୀ ।
ଭ୍ରମଣ ତୁ(ଗେ) କରୁମାଗୋ ଅଦ୍ଧମ ନିଶା ରାତି ॥ ୧୨ ॥

ଚଣ୍ଡୀ ଗେ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାଗୋ ର୍ଟନ୍ତିଅପାର ।
ଏମାନଙ୍କୁସଗଙ୍ଗ ଗ ନିଭ୍ରମଣ ଗତାହର ॥ ୧୩ ॥

ପୟଗର ଅଳତା ଭାଗେ ସନ୍ଦିୁରର ଚିତା ।
ରଙ୍ଗ ବସନଗର ଗତାର ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ଗଶାଭିତା ॥ ୧୩ ॥

ସିିଂହର ପୃଷ୍ଠଗର ମାଗୋ ବିଗଜ କରିୋଉ ।
ଗେ ମୁଗର୍(ମୁଗହ)ଁ ପଡିଗେ ମାଗୋ ନବତ୍ତମନ୍ତିଆଉ ॥ ୧୪ ॥

ନମଗସ୍ତ ଶାରଳା ମାଗୋ ଶଙ୍କର ଭବାନୀ ।
ଦୟାକର ଗମାଗତ ମାଗୋ ଦ ୂ ମତିନାଶିନୀ ॥ ୧୫ ॥

ଅଥଳ ସମୁଗେ ମାତ ବୁଡେି ା ଗମା ଗଭଳା ।
ଦୁସ୍ତର ପଡିୋ ମାଗୋ ଉଦ୍ଧାର ମଙ୍ଗଳା ॥ ୧୬ ॥

ସର୍ା ସଗହାଦର ମାଗୋ ବନ୍ଧୁବଳ ନାହିଁ ।
ବିପତ୍ତିକାଳଗର ସାହା ହୁଅ ମହାମାୟୀ ॥ ୧୭ ॥

ବିନ୍ଧୟ ିରିବାସିନୀ ମା ଗହମୈବନ୍ତସୁତା ।
ଏମନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ନାମ ଗଦଗେ ଗେ ବିଧାତା ॥ ୧୮ ॥

ଝଙ୍କଗଡ ରହେିୁନାମ ଶାରଳା ଗବାୋଇ ।
କାକଟପୁଗର ରହେିୁମଙ୍ଗଳା ଗେ ତହିଁ(ତୁହ) ି ॥ ୧୯ ॥

େହେହ ଜିହୱା ମା ସନ୍ଦିୁଗର ମୁର୍ମଣ୍ଡି ।
ଗକାଣାରଗକ ରହେିୁମା ଗହାଇ ରାମ ଚଣ୍ଡୀ ॥ ୨୦ ॥

ପୁରୁଗ ାତ୍ତଗମ ରହେିୁବିମଳା ଗବାୋଇ ।
ବାଙ୍କିଗର ରହେିୁମାଗୋ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚିକାଇ ॥ ୨୧ ॥

ସମୱେପୁଗର ରହେିୁ(ମା) ନାମ ସମୋଇ ।
ୋଜପୁଗର ରହେିୁମା ନାମ ବିରଜାଇ ॥ ୨୨ ॥

#ମଙ୍ଗଳାସ୍ତୁତି
#MangalaStuti
#MaaMangala

Related posts

Shri Ram Stuti | श्री रामचन्द्र कृपालु भजुमन | श्री राम स्तुति

bbkbbsr24

Kashi Vishwanath Stotram Lyrics in English – Bhakti Bharat Ki

bbkbbsr24

Jai Ganesha Paahimam | जय गणेश पाहिमाम | श्री गणेश रक्षा स्त्रोतम | Shree Ganesh Raksha Stotram

bbkbbsr24